Kalendarz


 • « Listopad 2017 »
  Pon Wt Śr Czw Pt Sob Nd
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      

Aktualności

ZAKOŃCZONO NABÓR DO DODATKOWEJ GRUPY W RAMACH KURSU “AUDYTOR WEWNĘTRZNY”

Infor­mu­jemy, że w wyniku zakoń­czo­nego już pro­cesu rekru­ta­cji lista uczest­ni­czek i uczest­ni­ków pro­jektu została zamknięta. Tym samym nie przyj­mu­jemy kolej­nych zgło­szeń.

Wolne miejsca na szkolenie Audyt Wewnętrzny dla osób 45+

Sza­nowni Pań­stwo, infor­mu­jemy, iż w dodat­ko­wej gru­pie szko­le­nio­wej z zakresu audytu wewnętrz­nego mamy już tylko miej­sca dla osób powy­żej 45 roku życia. Limit miejsc dla uczest­ni­ków, któ­rzy nie ukoń­czyli 45 lat został wyczer­pany.

ZNAMY TERMINY ZJAZDÓW DODATKOWEJ GRUPY AUDYTORSKIEJ

Ter­mi­narz szko­le­nia można pobrać tutaj.

 • Subskrypcja

STRONA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO